Bydd y cofrestru yng Ngwesty'r Waterloo, Betws-y-coed o 10:00yb tan 12:45yp. Yma fe fyddwch yn casglu eich rhif a'ch nwyddau ras.  Bydd hefyd cyfle ichi ofyn unrhyw beth yr hoffech chi wybod am y ras na ddaethoch chi o hyd iddo ar y wefan.


Mae gwybodaeth am barcio ar ein tudalen gwybodaeth i ymwelwyr. Rydym hefyd yn gofyn ichi fod yn ystyriol o'r amgylchedd a cheisio rhannu ceir i'r ras pan fo'n bosib.


Cofiwch mae posib i'r tywydd fod yn heriol amser yma'r flwyddyn ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cludo rhyw fath o orchudd corff gyda chi wrth redeg.


Gofalwch fod modd gweld eich rhif bob amser yn ystod y ras a gofalwch nad ydych chi'n ei blygu. Os ydy eich rhif wedi ei blygu neu wedi eu guddio o dan gôt, mae'n bosib na fydd modd inni gofrestru eich amser. Mae hefyd yn ddyletswydd arnom i roi gwybod ichi mae'n bosib y cewch chi'ch diarddel o'r ras os ydych yn gwisgo clustffonau wrth redeg.


Bydd seremoni wobrwyo'r ras oddeutu 3.00yp yng Ngwesty'r Waterloo. Ceisiwch ddod i'r seremoni os yn bosib gan ei fod yn bwysig cefnogi'r rheiny sy'n llwyddiannus. Os nad oes modd ichi ddod i'r seremoni ond wedi ennill gwobr, ceisiwch ddod i nôl yr wobr cyn ichi adael gan na fydd modd inni ei hanfon ymlaen atoch.


Bydd marciau pellter rheolaidd ar hyd y llwybr ac mae gorsaf bwydo gyda dŵr a diod isotonig.


Bydd y ras hwyl am 11:30 ac y gost fydd £3 y pen (cofrestru ar y diwrnod yn unig). Mae hwn yn ddigwyddiad codi arian ar gyfer grŵp plant lleol a bydd bag pethau da i bawb sy'n cymryd rhan.


Cofiwch fod yn gyfrifol ynghylch sut y byddwch yn cael gwared o'ch papurau pethau da a thybiau a photeli bwyd/diod. Mae ysbwriel yn broblem enfawr mewn digwyddiadau o'r fath a byd angen inni i gyd fynd ati i atal llanast!


Os ydych yn penderfynu peidio cystadlu / yn methu â chystadlu, cofiwch roi gwybod i un o swyddogion y ras a dychwelwch eich rhif ras. Os oes angen help arnoch, byddan nhw'n mynd ati i'ch helpu


Yn olaf... pob lwc ichi i gyd!