Cyrraedd y Ras

Gyda Char

Mae Betws-y-coed ar brif gefnffordd yr A5 drwy Ogledd Cymru.
Defnyddiwch y map isod neu gyflwynwch y cod post LL24 0AA ar eich sat-nav
.

 


Gyda Thrên

Mae Gorsaf Rheilffordd ym Metws-y-coed,
defnyddiwch y cod gorsaf BYC ar
Ymholiadau National Rail

 

Llety

Mae amrywiaeth eang o letyau ym Metws-y-coed a'r fro - mae gwestai, tai gwestai, gwelyau a brecwast, lletyau hunan-arlwyo, gwersylloedd a pharciau carafannau. I wneud ymholiad ynghylch lletyau, rydym yn argymell ichi ymweld â Cymdeithas Twristiaeth Betws-y-coed a'r Fro

 

Parcio

Os ydych yn teithio i'r digwyddiad mewn car, mae digonedd o fesysydd parcio o amgylch y pentref yn y llefydd canlynol:

Gwesty'r Waterloo
ar eich chwith os ydych yn cyrraedd Betws-y-Coed o gyfeiriad Llangollen.

Ffordd yr Orsaf
yng nghanol Betws-y-Coed ac mae cilfachau parcio arbennig ar gyfer pobl anabl

Maes Parcio Parc Cenedlaethol Eryri
 (ar ben pellaf Ffordd yr Orsaf)
Mae'n faes parcio sylweddol gyda chilfachau parcio i bobl anabl ar yr ochr chwith wrth ichi ddod mewn, y tu ôl i'r Ganolfan Groeso.

Eglwys y Santes Fair
 yng nghanol Betws-y-Coed

Gwesty'r Royal Oak / Siop Awyr Agored Cotswold
 yng nghanol Betws-y-Coed.

Pont-y-Pair
 ym mhen uchaf y pentref ac yr ochr pellaf i bont Pont-y-Pair. Mae cilfachau parcio arbennig i bobl anabl.

 

Hygyrchedd

Bu i un o drefnwyr y digwyddiad, sy'n defnyddio cadair olwyn bob amser, lunio'r canllaw cryno hwn ar hygyrchedd o amgylch y pentref. Canllaw cyffredinol ydy o ar y cyfan. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau penodol mae croeso ichi gysylltu gyda ni ac fe wnawn ni geisio eich helpu.

Cyffredinol
Mae'r pentref yn addas iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn ar y cyfan gyda mynediad i gadeiriau olwyn i'r rhan fwyaf o'r siopau a bwytai er fod llawer o'r adeiladau yn deillio o'r Oes Fictoraidd. Mae'r perchnogion a'r staff yn gyfeillgar ac yn barod iawn i helpu os oes angen help arnoch.

Parcio
Mae parcio am ddim a pharcio â thâl ar gael mewn sawl man yn y pentref ac mae nifer o gilfachau parcio i bobl anabl yn y rhan fwyaf o feysydd parcio. Mae hi'n eithaf anodd defnyddio cadeiriau olwyn yn y maes parcio ychwanegol ar ben pellaf Ffordd yr Orsaf a maes parcio Eglwys y Santes Fair oherwydd y concrid gyda thyllau mawr er mwyn draenio dŵr.

Toiledau
Mae toiledau cyhoeddus i bobl anabl ym meysydd parcio Ffordd yr Orsaf a Phont-y-Pair.

Teithio o amgylch
Mae'r rhan fwyaf o Betws-y-Coed yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn gydag ymylon palmant isel ym mhob un o'r mannau croesi bron. Mae'r palmant yn anwastad neu â llawr cobls mewn un neu ddau fan ond dim ond mannau bach ydyn nhw ac mae'n hawdd defnyddio cadeiriau olwyn arnyn nhw os byddwch yn ofalus. Mae llwybr lan yr afon uchel arbennig addas ar gyfer cadeiriau olwyn yn dechrau o faes parcio Pont-y-Pair ym mhen ogleddol y pentref.