Fe wyddom ni fod gan rai ohonoch chi eich rhesymau personol eich hun dros godi arian at elusennau eraill ac wrth gwrs byddwn yn eich cefnogi’n gyfan gwbl – ond os hoffech chi ein hawgrym ni, buasem yn eich annog i ystyried codi arian tuag at H4H.

Felly, pwy ydy Help for Heroes, beth ydy eu gwaith a pham ein bod ni’n eu cefnogi?

Mae cyflwyniad gan H4H isod a bu i Jon, un o’n trefnwyr gwirfoddol ysgrifennu blog am gefnogi H4H. Gofynnwn yn garedig ichi dreulio ychydig o’ch amser yn gwylio’r fideo o Si a Tempy ar waelod y dudalen hon, mae hi wir yn ferch ifanc ryfeddol.

Amdanom ni ac ein gwaith

Cafodd Help for Heroes ei sefydlu gyda’r gred fod hawl gan y rheiny, sy’n peryglu eu bywydau er ein lles ni, fanteisio ar ail gyfle mewn bywyd iddyn nhw a’u teuluoedd. Rydym yn cynnig gwasanaeth adfer a chefnogaeth i Aelodau a Chyn Aelodau’r Lluoedd Arfog lle mae eu bywydau wedi eu heffeithio yn sgil eu gwasanaeth. Rydym yn trin anafiadau corfforol a meddyliol, waeth pryd oedden nhw’n gwasanaethu.   

Mae ein holl waith – pob ceiniog rydym yn eu casglu, pob person rydym yn eu recriwtio, pob cyfleuster rydym yn eu hagor, pob triniaeth rydym yn eu cynnig, i gyd gyda’r diben penodol o roi grym i gyn-filwyr. Nod pob un o’n cyrsiau ydy cynnig modd i’r cyn-filwyr fwrw golwg y tu hwnt i salwch ac anafiadau, adennill eu diben, cyflawni eu llawn potensial ac effeithio’n gadarnhaol ar y gymdeithas. 

Mae gan filoedd o aelodau a chyn aelodau’r lluoedd arfog angen ein cefnogaeth ni. Maen nhw’n byw gyda briwiau ac anafiadau cymhleth – rhai corfforol a meddyliol – ac maen nhw’n gobeithio ymadfer a theimlo bod pwrpas i’w bywyd. Wedi’r cyfan, rydym yn cyfeirio at bobl sy’n fwy medrus nag y rhan  fwyaf o bobl, yn fwy disgybledig na’r rhan fwyaf, yn fwy cydweithrediadol na’r rhan fwyaf ac yn ymfalchïo mwy na’r rhan fwyaf sy’n medru defnyddio’u sgiliau er lles y gymdeithas.

 

Sut rydym yn mynd ati

Mae pob taith at wella yn unigol ac yn unigryw. Waeth beth ydy eu hanghenion, gall ein Harwyr ymadfer a theimlo fod pwrpas iddyn nhw gan ganolbwyntio ar yr hyn gallan nhw ei gyflawni – yn hytrach na’r hyn na allan nhw ei gyflawni. Maen nhw’n dewis y gwasanaeth fwyaf addas iddyn nhw; yr oll rydym ni’n ei wneud ydy gollwng grym cyflawn y meddyliau medrus, cyrff crefftus a chalonnau dewr er mwyn iddyn nhw fedru byw bywydau boddhaus. Pe bai hynny’n ennill medalau yn y Paralympics neu ddarparu ar gyfer eu teuluoedd; mae’r rhain i gyd yn fuddiol i’n cymuned ac yn eu hysbrydoli.   

Rydym yn rhwydwaith eang o weithwyr proffesiynol a phartneriaid ac rydym yn helpu’n Cyn-filwyr a’u teuluoedd drwy eu taith at wella yn gorfforol a meddyliol. Hefyd rydym yn helpu’r cyn-filwyr i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith newydd ynghyd â chefnogaeth ariannol a chefnogaeth yn ymwneud â lles. Rydym yn gwybod fod y rheiny sydd wedi gwasanaethu ar y cyd yn gwella’n well gyda’i gilydd – yn cefnogi ei gilydd, yn mwynhau’r cwmnigarwch a’r teimlad o gyfeillach unwaith eto. Rydym yn cynnig y gwasanaeth hwn ymhob un o’r pedair Canolfan Gwella Help for Heroes, yng nghartrefi pobl a drwy gefnogi rhwydwaith o bartneriaid a mudiadau elusennol.

Mae’r Genedl wedi dod ynghyd i gefnogi’n Lluoedd Arfog. Yn ystod ein 10 mlynedd gyntaf o wasanaeth, bu inni gefnogi dros 17,000 o unigolion a’u teuluoedd yn uniongyrchol. Mae medru cynnig ein gwasanaeth i filoedd mwy mewn angen yn dal yn bosib diolch i’n cefnogwyr a phartneriaid elusennol arbenigol. 

 

Wynebu’r Frwydr gyda’n Gilydd - Si a Tempy

Yn y fideo teimladwy hwn, mae Tempy Pattinson, 5½, o Darlington, yn siarad gyda chyn-filwr Simon Brown, (38½!), wedi i Help for Heroes ei helpu i gyflawni ei dymuniad o gyfarfod gyda milwr ‘go iawn’.

Mae Si, o Morley yng Ngorllewin Swydd Efrog, yn un o o leiaf 66,000 o gyn-filwyr a chyn aelodau’r lluoedd arfog gydag anafiadau a salwch sy’n newid bywyd ym Mhrydain. Pan eisteddodd y ddau gyda’i gilydd i rannu straeon, bu iddyn nhw ddarganfod eu bod yn meddu ar syniadau tra gwahanol ynghylch priodweddau arwr. Soniodd Tempy “fach” ei bod hi wedi nofio 100 medr a chwblhau treiathlon i geisio cynnig rhywbeth yn ôl i’r milwyr arwrol wnaeth wynebu peryglon i ofalu ei bod hi’n ddiogel.   

Fodd bynnag dywedodd Si, wnaeth golli 80 y cant o’i olwg ac a dderbyniodd 25 llawdriniaeth er mwyn adfer ei wyneb a oedd yn deilchion wedi iddo gael ei saethu yn Iraq, wrth Tempy mai cefnogwyr fel hithau oedd y gwir Arwyr. 

Yn y ffilm hynod hwn, mae Si a Tempy yn dangos pam fod y perthynas rhwng Help for Heroes a’i gefnogwyr mor arbennig.

Arth Arwr a'r tîm yng Ngwesty'r Waterloo, Sialens Llwybr Betws-y-coed 2015