Mae Sialens Llwybr Betws-y-coed yn cydymffurfio gyda rheolau Athletau UK:


1. Mae'n rhaid i redwyr y ras 10k a 10k Canicross fod yn o leiaf 15 oed ar ddiwrnod y ras ac mae'n rhaid i redwyr y 5k a 5k Canicross fod yn o leiaf 11 oed.

2. Mae'n rhaid i'r rhedwyr ddechrau'r ras ar yr amser dechrau swyddogol ac mae'n rhaid iddyn nhw ddilyn llwybr swyddogol y ras.

3. Fe ddylai unrhyw redwr sy'n ansicr o'u gallu corfforol i gymryd rhan ymofyn cyngor meddygol gan feddyg teulu cyn y digwyddiad.

4. Ni fyddwn yn caniatáu unrhyw offer i'ch helpu, fel esgidiau rholio, 'baby joggers', ffyn Nordig a beiciau neu unrhyw gerbydau answyddogol eraill gydag olwynion, ar y cwrs.

5. Ni fyddwn yn caniatáu unrhyw anifeiliaid ar y cwrs oni bai am gystadleuwyr y ras Canicross.

6. Mae'n rhaid i bob rhedwr ysgrifennu eu henw a manylion unrhyw broblemau iechyd neu feddyginiaeth ar gefn eu rhif ras. Cofiwch ofalu nad ydy eich rhif wedi ei blygu a'i fod yn weladwy drwy gydol y ras.

7. Mae hawl gan Sialens Llwybr Betws-y-coed wrthod unrhyw redwr sy'n cynnwys gwybodaeth anwir ar eu ffurflen cystadlu, unrhyw un sydd heb dalu neu unrhyw un sy'n methu â chydymffurfio gyda'r gofynion cystadlu.

8. Mae'r holl redwyr yn cymryd rhan ar eu menter eu hun a bydd yn rhaid i bob cystadleuydd arwyddo ei fod/ bod yn ymwrthod ag unrhyw hawliau yn erbyn y ras, a phawb sy’n ymwneud â hi.

9. Mae'n RHAID i bob rhedwr wisgo sglodyn ras er mwyn iddyn nhw fedru derbyn eu hamser ras.

10. Wrth gymryd rhan, mae pob cystadleuydd yn cadarnhau eu bod yn fodlon i Sialens Llwybr Betws-y-coed ddefnyddio eu henw ac unrhyw fideos neu luniau a dynnwyd yn ystod y ras er mwyn ei hyrwyddo.

11. Mae'n rhaid i bob cystadleuydd gydnabod a chytuno caiff Sialens Llwybr Betws-y-coed gadw, defnyddio a datgelu unrhyw wybodaeth bersonol (gan gynnwys gwybodaeth feddygol ar eu rhifau ras neu a gasglwyd gan staff meddygol y digwyddiad yn ystod neu ar ôl y digwyddiad) mewn cydweithrediad â'r mudiad, er dibenion hyrwyddo a gweinyddu'r digwyddiad ac er casglu gwybodaeth ystadegol.

12. Pe digwydd i redwr gael ei daro’n wael yn ystod, neu’n dilyn, y digwyddiad, a/neu yn derbyn sylw/ triniaeth feddygol gan staff meddygol y digwyddiad, Ambiwlans Sant Ioan, neu unrhyw feddyg neu ysbyty, rhaid iddo/iddi awdurdodi’r personau hynny i gyflwyno manylion ( gan gynnwys manylion o driniaeth feddygol) i Gyfarwyddwr Meddygol y Sialens Llwybr neu unrhyw un arall y mae wedi eu caniatáu.

13. Mae Swyddogion y Ras yn cadw’r hawl, ar sail eu barn hwy yn unig, i addasu, ychwanegu at, neu ddileu yr holl Reolau Swyddogol.  Bydd pob rhedwr yn gaeth i unrhyw addasiad, neu ychwanegiad i’r Rheolau Swyddogol caiff eu cyhoeddi cyn y ras.

14. Yn ôl rheolau Athletau UK, bydd unrhyw redwr sy’n defnyddio unrhyw ddyfais ag arno angen clustffonau mewn perygl o gael eu diarddel.  Mae hyn oherwydd materion diogelwch gan fod rhannau o'r ras ar ffyrdd agored.


Bydd methu â dilyn y Rheolau Swyddogol hyn, neu addasiadau ohonynt, yn golygu diarddel yn syth, colli unrhyw wobr ariannol, a gorfod gadael cwrs y ras ar unwaith.